VyhledatPřihlášení
Pobočka

Dárkový obchod Dárkový obchod Sklípek plný radosti


Výroba klíčů

Kopírujeme klíče značek FAB, WINKHAUS, ISEO, GUARD a mnoho dalších.

Poptávka

Nenašli jste produkt, který jste hledali? Zašlete nám poptávku. Klikněte zde.

V nejkratší možné době Vám zašleme cenovou nabídku.

Obchodní podmínky 

Obchodní společnosti I.P.CONNECT, s.r.o. se sídlem Matějova 129/2, 408 01 Rumburk,

IČ: 25495798 DIČ: CZ25495798,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21000

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.connect-ip.cz www.shop-connect-ip.cz.
Provozní doba:  Po-Pá   7:00 - 17:00
                       So        8:00 - 12:00

Provozovna je na adrese Matějova 685/8, 40801 Rumburk

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost I.P.CONNECT, s.r.o., IČ: 25495798, DIČ: CZ25495798, se sídlem Matějova 129/2, 408 01 Rumburk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21000 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1571 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Ostatní zde neuvedené náležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

1.3. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

1.4. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.connect-ip.cz a www.shop-connect-ip.cz . Další informace o firmě I.P.CONNECT, s.r.o. naleznete v sekci „O nás“.

1.5. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem  podle § 419 občanského zákoníku je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou I.P.CONNECT nebo dále s touto firmou  jinak jedná.

V rámci našeho eshopu se může registrovat spotřebitel i podnikatel.

Podnikatelem podle § 420 až 422 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Kupující podáním poptávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí. To vše ve znění platném a účinném v momentě odeslání poptávky.

1.7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.8. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.11. Kopii obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

1.12. V internetovém obchodě www.connect-ip.cz je zakázán prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Alkohol je prodejný pouze pro koncové zákazníky.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci uživatelského účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen nahlásit k aktualizaci. Změny sdělte na email: info@connect-ip.cz. Údaje uvedené kupujícím v rámci uživatelského účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (nákladů na vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Toto platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro poptání a následného objednání zboží vyplní kupující poptávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Poptávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- poptávaném zboží (poptávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení poptávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „poptávka“).

3.5. Před zasláním poptávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do poptávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do poptávky. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit poptávku.“ Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení poptávky tuto poptávku zkontroluje a  kupujícímu odešle závaznou nabídku na poptávané zboží elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v poptávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Vystavené zboží je pouze výzvou k podání nabídek, přičemž návrh na uzavření kupní smlouvy bude představovat až odsouhlasení potvrzení nabídky zboží ze strany Spotřebitele na základě vydané nabídky. Vydaná nabídka se tímto stává závaznou objednávkou. Potvrzením vydané nabídky ze strany Spotřebitele bude považováno za uzavření Kupní smlouvy.

Tímto Spotřebitel bere výslovně na vědomí, že se s potvrzenou nabídkou (objednávkou) zavazuje k zaplacení zboží.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí nabídky vydané (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou formou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Matějova 685/8, 408 01 Rumburk;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, č.: 78-5285490287/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

- bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Matějova 685/8, 408 01 Rumburk.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě požadavku kupujícího na zaslání zboží na několik dodávek (např. v případě, že některé zboží není skladem), budou kupujícímu účtovány další náklady spojené s dopravou, pokud není domluveno jinak.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek je v případě bezhotovostní platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.  Za předpokladu, že není EET pozastaveno či zrušeno vládou ČR je Prodávající je povinen podle zákona o EET vystavit kupujícímu účtenku - daňový doklad a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online (v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.)

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. U zboží, které není kompletně skladem (chybějící množství), může být změněna cena dle současného nákupu. O termínu dodání a ceně zboží, které není skladem, Vás budeme informovat. Na tomto základě dojde k vzájemnému potvrzení objednávky.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné i na adresu provozovny prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího info@connect-ip.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@connect-ip.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Vztahy a případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) vycházející z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

 

9. Výměna zboží

9.1. Týká se zboží, které kupující objednal špatně a požaduje jeho výměnu. Prodávající zboží nevyměňuje. U špatně objednaného zboží kupujícím, má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží do čtrnácti (14) dnů prodávajícímu a zboží znovu objednat (poptat).

Náklady na dopravu hradí spotřebitel.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen (nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu viz Bezpečnostní informace a GDPR.    

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání souborů cookies

11.1. Používáním našich webových stránek nevzniká kupujícímu povinnost souhlasit se zasíláním obchodních a marketingových sdělení, které souvisí se zbožím a službami.

11.2. Používáním našich webových stránek kupující souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies na jeho počítač. Kupující může tyto soubory kdykoliv vymazat.

 

12. Doručování emailové korespondence

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce/poptávce.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který najdete v sekci Podmínky vrácení peněz.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

- adresa pro doručování: Matějova 685/8, 408 01 Rumburk,

- adresa elektronické pošty: info@connect-ip.czvorechovska@connect-ip.cz,

- telefon: 412 331 108, 604 203 852, 603 279 210.

 

V Rumburku dne 4.10.2021

 

Kategorie
Doplňkové informace


Rodinný podnik

ŽELEZÁŘSTVÍ I.P.CONNECT, s.r.o.
Spolehlivá firma

Matějova 685/8
40801 Rumburk
Česká republika

+420 603 544 500
info@connect-ip.cz

PROVOZNÍ DOBA:

Rýchly kontakt

Po-Pá: 7:00 - 17:00
So: 8:00 - 12:00
Zobrazené produkty v katalogu:

16 774 položek

2 555 598 ks skladem


Přidejte zde svoji recenzi

Železářství I.P.CONNECT, s.r.o. na google.com Železářství I.P.CONNECT, s.r.o. na Firmy.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.
V pořádku
Další informace